คลังความรู้     

สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ   

คู่มือการปลูกสมุนไพร   

บทความวิชาการ บทความสมุนไพร

    

1บญชจำแนกโรคระหวางประเทศฉบบประเทศไทย 2เกณฑมาตรฐานการพฒนาและรบรองคณภาพงานการแพทยแผนไทย 3คมอการนวดตวเองสำหรบประชาชน 4คมอการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครฐเอกชน และสถานบรการสถานประกอบการ 5ธาตเจาเรอน ไทย องกฤษ

 

6ภมปญญาการแพทยฯใกลตว

 

7หนงสอ 15 ป สถาบนการแพทยแผนไทย

หนาปกคมอการดแลสขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย1 หนาปกคมออาหารเปนยา 1   หนาปกแนวทางการใชประโยชนจากพชกระทอม

         

เอกสารเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด

1. ตำรับยาเขียวหอม

2. ตำรับยาจันทน์ลีลา

3. ตำรับยาแก้ไอผสมมะขามป้อม

4. ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจร

5. ตำรับยาประสะจันทน์แดง

6. ตำรับยาประสะมะแว้ง

7. ตำรับยาหอมนวโกฐ

8. ตำรับยาหกสิงห์

9. ยาตรีเกสรมาศ

10. ยาธาตุบรรจบ

11. ตำรับยาห้าราก

12. องค์ความรู้การรักษาไข้ตามแนวทางในคัมภีร์ตักศิลา

13. วิธีการทำน้ำกระชาย น้ำผึ้ง มะนาว พร้อมสรรพคุณ

14. ยาขิง ข้อบ่งใช้ ขนาดและวิธีใช้ และข้อควรระวัง

15. ตำรับยาหกสิงห์ สรรพคุณ รักษาไข้พิษ ไข้กาฬ

16. คู่มือการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

17. จุลสารกรมการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

18. การศึกษาวิจัยฤทธิ์ต้านไวรัสก่อโรคโควิด-19 ของกระชาย

19. คู่มือการใช้ยาแผนไทยในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

20. พืชผักสมุนไพรที่มีศักยภาพใช้เป็นอาหารเสริมภูมิคุ้มกันโรค

21. เพิ่มภูมิต้านทาน ด้วยสมุนไพรไทย ในสถานการณ์โควิด-19

22. มหาพิกัดตรีผลา สูตรนี้เน้นมุ่งแก้โรคทางปิตตะ เช่น ไข้ ร้อนใน มีเม็ดผื่นคัน

23. มหาพิกัดตรีผลา สูตรนี้เน้นมุ่งแก้โรคทางวาตะ เช่น อ่อนเพลีย ไอแห้ง ปวดเมื่อยตามร่างกาย

24. มหาพิกัดตรีผลาสูตรนี้เน้นแก้โรคทางเสมหะ เช่น เป็นหวัด เป็นน้ำมูก

25. ข้อมูลเกี่ยวกับมหาพิกัดตรีผลา

26. องค์ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณตรีผลา

27. การรมไอน้ำสมุนไพรแก้หวัด

28. ตำรับยาขาว

29. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลักธรรมานามัย ห่างไกลโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

164961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
251
107
163013
1024
8102
164961

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600