ข้อมูลสำหรับเผยแพร่  

สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ   

ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด   

บทความวิชาการ บทความสมุนไพร

    

 1ปกขอมล ตำรบยาแผนไทย 2566  2 ปกผลตภณฑสมนไพรเพอสขภาพ 2566  คมอการใชกญชาตามภมปญญาการแพทยแผ  ชดความรกระทอมกบเบาหวาน  พชกระทอม กบ การลดอาการปวด  
 คมอโปรแกรมผสงอายสดใสหางไกลสมองเสอม 1บญชจำแนกโรคระหวางประเทศฉบบประเทศไทย 2เกณฑมาตรฐานการพฒนาและรบรองคณภาพงานการแพทยแผนไทย 3คมอการนวดตวเองสำหรบประชาชน 4คมอการนวดไทยในสถานพยาบาลภาครฐเอกชน และสถานบรการสถานประกอบการ 5ธาตเจาเรอน ไทย องกฤษ
   BPOK NAA

 

6ภมปญญาการแพทยฯใกลตว

 

7หนงสอ 15 ป สถาบนการแพทยแผนไทย

หนาปกคมอการดแลสขภาพดวยศาสตรการแพทยแผนไทย1 หนาปกคมออาหารเปนยา 1   หนาปกแนวทางการใชประโยชนจากพชกระทอม

       

                                                   

                           สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้น     พิพิธภัณ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย               

  

 

 

 

292229
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
212
431
2061
287056
8209
9088
292229

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

 facebook

YouTube

 

 

 

logo MOPH

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600