ประวัติผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

 นพ.ขวญชย

 

นายแพทย์ขวัญชัย  วิศิษฐานนท์

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

วัน/เดือน/ปีเกิด

16 พฤศจิกายน 2506 (อายุ 52 ปี)

การศึกษา

พ.ศ. 2522 โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2524 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2530 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 Human Resources in Health ,Keele University

การฝึกอบรม

พ.ศ. 2549 หลักสูตรอบรมผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข (นบส.สธ.)

พ.ศ. 2557 หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530 บรรจุรับราชการ นาแพทย์4 โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2533 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2533 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2544 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ. 2547 นายแพทย์8 (ด้านเวชกรรมป้องกัน) จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. 2551 นาแพทย์8 กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ

 

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญ

-

ผลงานที่สำคัญ

-

เกียรติคุณที่เคยได้รับ

-

สถานที่ติดต่อ

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อำเมือง จังหวัดนนทบุรี

โทร 02-149-5647 ,084-439-1505

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น

ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 มีผลงานและผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นพอสรุปได้ดังนี้

ผลงาน/ ผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น

ช่วงเวลาดำเนินการ

ประโยชน์ของผลงาน

1.    การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทยใน รพ.สต. กลุ่มที่จ้างด้วยเงินงบประมาณของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554

-  นำผลการประเมินไปใช้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างประจำการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ

-  เสนอแนะให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการศึกษาแพทย์แผนไทยให้มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น

-  เสนอแนะให้มีการจัดระบบเครือข่ายสถานบริการและพัฒนาให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2.    ข้อเสนอการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

มิถุนายน พ.ศ.2554

-  ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อขอกำหนดโครงสร้างและจัดทำอัตรากำลังกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน

3.    ที่ปรึกษาโครงการวิจัยประเมินผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 1 ทศวรรษของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กันยายน พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 2555

-  ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกรอบยุทธศาสตร์การจัดทำแผนงาน/โครงการและรายการคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 - 2559

-  ใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนทศวรรษการพัฒนาการแพทย์แผนไทย แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการนวดไทย อัตลักษณ์ไทย และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรครบวงจร

-  ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงสร้าง อัตรากำลังของหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4.    พัฒนาปรับปรุงระบบการนิเทศและตรวจราชการของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตุลาคม พ.ศ. 2555 – กันยายน พ.ศ. 2556

-  ใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามนิเทศงาน และการประเมินผลด้วยตัวชี้วัดตามระบบการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข

-  ใช้ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ และการประเมินมาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ รพ.สส.พท. (โรงพยาบาลส่งเสริมบริการการแพทย์แผนไทย)

5.    แผนแม่บทพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ตุลาคม พ.ศ. 25556 – มีนาคม พ.ศ. 2557

-    ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯ ทั้งในส่วนที่งบลงทุน การพัฒนาระบบปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร การบริหารแผนรองรับภัยพิบัติและความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของกรมฯ

6.    ระบบปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานโครงการ (Project Management)

ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558

-  ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ภาระการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อประกอบการจัดทำแผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบ กำกับติดตาม ประเมินผล และการปรับแผน

7.    ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ตุลาคม พ.ศ. 2557 – กันยายน พ.ศ. 2558

-  ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ภาระการบันทึกจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

-  ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นำไปสู่การใช้ประโยชน์ และป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

027155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
24
340
510
25696
3600
3762
27155

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007