วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้การแพทย์แผนไทยบูรณาการสู่ระบบสุขภาพไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

2. พัฒนาและจัดการมาตรฐานยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

3. พัฒนาและจัดการคุณภาพการบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครองผู้บริโภค 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

 

อำนาจหน้าที่

สถาบันการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

2. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไกการรับรองเกี่ยวกับการบริการการแพทย์แผนไทย ตำรับยาแผนไทย การผลิตยาจากสมุนไพร การจัดทำตำรามาตรฐานยาแผนไทยตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทย

3. พัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ

4. พัฒนารูปแบบ กลไก ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ

5. กำกับ ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ทั้งมิติสุขภาพและเศรษฐกิจ

6. ประสาน สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทย

7. กำหนดทิศทาง ประสานความร่วมมือเครือข่ายการผลิตพัฒนามาตรฐานการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพ

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย     

แผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติราชการ (Strategic Issues)
 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) มีทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่

SmartDTAM2565 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

295155
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
339
581
1869
290168
11135
9088
295155

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

 facebook

YouTube

 

 

 

logo MOPH

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600