วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร เพื่อประชาชนมีสุขภาพดีและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

 

อำนาจหน้าที่

สถาบันการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

(๒) กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพการบริการและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย

(๓) สนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา และพัฒนาการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัย

ทางการแพทย์ดั้งเดิมระดับชาติและระดับนานาชาติ

(๔) พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ

(๕) ประสาน สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทยกับหน่วยงานการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศอื่นและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(๖) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

(๗) พัฒนามาตรฐานตำรับยาแผนไทย และให้การสนับสนุนกระบวนการในการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น

(๘) กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทยผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย     

 

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 6 ด้าน

6Excellence

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

 

027163
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
32
340
518
25696
3608
3762
27163

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007