วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้การแพทย์แผนไทยบูรณาการสู่ระบบสุขภาพไทยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนไทย

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

๒. พัฒนาและจัดการมาตรฐานยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

๓. พัฒนาและจัดการคุณภาพการบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการคุ้มครองผู้บริโภค

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

 

อำนาจหน้าที่

สถาบันการแพทย์แผนไทย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

๒. กำหนด พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน กลไกการรับรองมาตรฐาน คุณภาพการบริการและเสนอแนะเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนไทยและยาแผนไทย

๓. สนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา และพัฒนาการวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้เป็นระบบตามหลักมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการวิจัยทางการแพทย์ดั้งเดิมระดับชาติและระดับนานาชาติ

๔. พัฒนารูปแบบ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในระบบบริการสุขภาพ

๕. ประสาน สนับสนุน และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแพทย์แผนไทยกับหน่วยงานการแพทย์ดั้งเดิมของประเทศอื่นและหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๖. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน

๗. พัฒนามาตรฐานตำรับยาแผนไทย และให้การสนับสนุนกระบวนการในการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่น

๘. กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านเวชกรรมแผนไทยผดุงครรภ์แผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย การนวดไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย     

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 6 ด้าน

6Excellence

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 

138545
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
45
282
845
136203
7356
8182
138545

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007