ห้อง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

“๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนา”

       นับจากอดีต การแพทย์และการสาธารณสุขไทย ได้พัฒนาจากการแพทย์แผนโบราณ สู่การแพทย์และการสาธารณสุข ตามอย่างสากลที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ เพื่อรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้น ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามเจริญรุ่งเรืองและมีการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความแออัด อันเป็นเหตุให้เกิดโรคระบาดรุนแรงขึ้นบ่อยครั้ง แต่ละครั้งมีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมาก ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ก่อตั้งกรมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๑ โดยมี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า รังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีคนแรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสาธารณสุขยุคใหม่อย่างแท้จริง

       มุ่งเน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะโรคระบาด อีกทั้งการศึกษาวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศ โดยร่วมมือกับมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช ๒๔๗๕ รัฐบาลคณะราษฎร ให้ความสำคัญต่อการสาธารณสุขและการขยายความเจริญไปสู่หัวเมืองท้องถิ่นมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช ๒๔๗๗ อันเป็นรากฐานของการสาธารณสุขยุคใหม่

     ตลอด ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย นับเป็น ๑๐๐ ปี แห่งการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาล ด้านการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการอนามัยและการส่งเสริมสุขภาพ ด้านยา เวชภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ และการแพทย์แผนไทย เพื่อรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพให้กับคนในชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความเจริญ ของประเทศ ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า

          “…ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สคัญของประเทศชาติ ก็คือ พลเมืองนั่นเอง…”

     จากอดีตที่มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค เข้าสู่ยุคแห่งการเสริมสร้างสุขภาพตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วยแนวทาง “สร้างนำซ่อม” โดยการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมสุขภาวะอย่างแท้จริง

    การแพทย์และสาธารณสุขไทยในยุค ๔.๐ พร้อมก้าวเดินไปสู่ศตวรรษ ใหม่ในความเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้บริบทใหม่ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผนวกกับปัญหาสุขภาพใหม่ๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญล้วนแต่เป็นความท้าทายในการก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสาธารณสุขไทย

ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (1) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (2) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (3) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (4)
ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (5) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (6) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (7) ห้อง 100 ปี การสาธารณสุขไทย (8)
263327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
20
282
715
260686
6601
8793
263327

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600