หอบรมครูการแพทย์แผนไทย

 โอมเอยบรมครูผู้ยิ่งใหญ่                             ประสิทธิประสาทแพทย์แผนไทยให้ลูกหลาน

ศิษย์ขออาราธนาพระอาจารย์                     เป็นประธาน ณ ห้องนี้พลีบูชา

พระฤาษีมีวิชามนตราขลัง                          พร้อมพลังอิทธิฤทธิ์จิตแจ่มจ้า

ท่าฤาษีดัดตนค้นคิดมา                               ภูมิปัญญาไทยแท้แต่โบราณ

พระอาจารย์ชีวกโกมารภัจจ์                       คณาจารย์แพทย์เภสัชทุกสถาน

เชิญท่านรับเครื่องบูชานานัปการ                  ทั้งเครื่องหอมผลาหารศิษย์น้อมพลี

ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ                         ศิษย์ผู้เรียนเขียนอ่านมีหน้าที่

ต้องยกย่องบูชาครูรู้วิธี                              บวงสรวงทำประจำปีเป็นมงคล

คำโองการบูชาครูผู้ยิ่งใหญ่                         คละเคล้าดนตรีไทยก้องไพรสณฑ์

หอครูแพทย์แผนไทยที่ได้ยล                       ซึ้งกมลดลให้ศิษย์คิดถึงครู

         

ความรู้จากหอบรมครู

          แสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และพิธีไหว้ครูของการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่มีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์

          ครู หมายถึง ผู้ทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ในโบราณกาล ครูจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่ความเคารพ กราบไหว้ นับเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อชีวิต รองลงมาจากบุพการีผู้ให้กำเนิด

          การบูชาพระครูและการไหว้ครูเป็นพิธีกรรมและประเพณีที่ดีอันหนึ่งของสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ มีการสืบทอดมายาวนาน เพราะไม่ว่าการกระทำใดๆ ต้องอาศัยการเรียนรู้จากครู ผู้ที่ได้รับความรู้จะต้องทำการบูชาครูเป็นพิธีกรรม อันถือเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ นอบน้อม และการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ผู้สั่งสอนและให้สรรพวิทยาการ ด้วยเหตุนี้ พิธีกรรมไหว้ครูจึงถือเป็นพิธีมงคลอันยิ่งใหญ่ และสำคัญอย่างยิ่งเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของผู้เป็นศิษย์ และยังเป็นกุศโลบายอันชาญฉลาดของบรรพชนไทยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับศิษย์และเพื่อนร่วมวิชาชีพ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของหมู่คณะนำความสวัสดิมงคลมาสู่ตนเองและส่วนรวม

          ในทางการแพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกับวงการศิลปะวิทยาการไทยแขนงอื่นๆ ถือว่าการไหว้ครูเป็นพิธีอันเป็นมงคลยิ่ง โดยกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูในเดือน ๖ หรือเดือน ๙ ของทุกปี

          พิธีการไหว้ครูแพทย์แผนไทยมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละสำนักเช่น เครื่องเซ่นไหว้ โองการไหว้ ครู และระยะเวลาในการจัดพิธีเป็นต้น แต่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายประการเดียวกันคือ เป็นการรำลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ ทางการแพทย์แผนไทยและสร้างสมานฉันท์ในเพื่อนร่วมวิชาชีพเดียวกัน

          ในปัจจุบันสถาบันการแพทย์แผนไทยได้จัดพิธีการไหว้ครูขึ้นทุกปี โดยจัดขึ้นในเดือน ๖ และกำหนดให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือว่าเป็นวันครู เหตุผลที่จัดขึ้นในเดือน ๖ เพราะเป็นเดือนที่ฝนกำลังตก สรรพชีวิตกำลังเริ่มต้นเจริญเติบโต และยังเป็น เดือนมงคลที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จึงนับว่ามีความเหมาะสมที่เลือกเดือน ๖ เป็นจุดตั้งต้น เผยแพร่ความรู้ และการทำกิจกรรมงานต่างๆ ให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป

หองบรมคร 1 resize หองบรมคร 2 resize หองบรมคร 3 resize
หองบรมคร 4 resize หองบรมคร 7 resize หองบรมคร 8 resize

 

  

         

263314
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
282
702
260686
6588
8793
263314

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

ติดตาม สถาบันการแพทย์แผนไทย

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

 

en

logo DTAM 2017

สถาบันการแพทย์แผนไทย

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : (+66) 0-2590-2600

โทรสาร : (+66) 0-2590-2600