สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131542
Today
This Week
All days
186
696
2131542

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:56:44

161ittmNews

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันการแพทย์แผนไทย ชั้น 4 อาคาร 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กลุ่มงานตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดประชุมคณะทางานวิชาการพิจารณาร่างหนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสาหรับการผลิตยาสมุนไพร ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ภญอัญชลี จูฑะพุทธิ ผู้ช่วยอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และผู้อานวยการสานักงานวิชาการแพทย์ดั้งเดิมระหว่างประเทศ เป็นประธานในการประชุม

ประชุมคณะทางานวิชาการพิจารณาร่างหนังสือเทคโนโลยีเภสัชกรรมสำหรับการผลิตยาสมุนไพร ครั้งที่ 2
สาระดีๆ ประจำเดือน เมษายน
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
สาระดีๆ ประจำเดือน พฤษภาคม
สาระดีๆ จากสถาบันการแพทย์แผนไทย
2131542
Today
This Week
All days
186
696
2131542

Your IP: 54.80.131.187
เวลา: 2017-06-27 01:56:44